Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Domov Zběšičky

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky

Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „Domov“) je příspěvková organizace, zřizovaná Jihočeským krajem.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
Pracoviště Zběšičky
Adresa: Zběšičky 23, 398 43  Bernartice u Milevska
IČ: 708 69 669
webové stránky: www.domovzbesicky.cz

Adresa zřizovatele:

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76  České Budějovice
Telefon: 386 720 111 (telefonní ústředna)

Poskytované služby:

domov pro osoby se zdravotním postižením (pracoviště Zběšičky), kapacita zařízení: 76.

Služba je klientům poskytována nepřetržitě celoročně.

Poslání

Posláním Domova je poskytování celoročních pobytových sociálních služeb dětem a dospělým ve věku od pěti let věku, ženám a mužům s mentálním a kombinovaným postižením. Služby poskytujeme uživatelům, kteří nemohou z objektivních důvodů setrvat ve svém přirozeném prostředí domova a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Klademe důraz na komplexní situaci uživatele, která odráží a zohledňuje všechny složky jeho osobnosti, jeho potřeby a přání. Při poskytování služby se snažíme být našim uživatelům partnery a podporujeme je ve snaze samostatného rozhodování, převzetí odpovědnosti za vlastní způsob života, náplň dne, vytvoření životních a pracovních návyků obvyklých u většinové populace ve srovnatelném stáří.

Cíle

 • Zajistit vzájemnou provázanost pracoviště Zběšičky a pracoviště Písek.
 • Naplňovat osobní cíle uživatelů stanovené v rámci individuálního plánování ve spolupráci všech zúčastněných osob.
 • Pracovně začlenit vytipované uživatele na volném trhu práce.
 • Přizpůsobovat prostředí a péči potřebám stárnoucí klientely.
 • Podporovat vzdělávání a odbornost zaměstnanců Domova, zlepšení týmové spolupráce.

Zásady

 • Domov poskytuje služby uživatelům tak, aby vždy byla zachována práva a lidská důstojnost uživatelů i zaměstnanců.
 • Snažíme se neprohlubovat závislost uživatelů na poskytované službě a vedeme je k zodpovědnému rozhodování o vlastní osobě.
 • Pojmenováváme individuální potřeby každého konkrétního uživatele Domova a jeho potřebám přizpůsobujeme jeho individuální plán poskytovaných služeb.
 • Máme zájem připravit uživatele našeho Domova na využívání služby s nižší mírou pomoci a podpory.
 • Princip partnerství a spolupráce je pro nás jednou z priorit ve vztahu poskytovatel - uživatel - rodina uživatele - zákonný zástupce uživatele - laická i odborná veřejnost.
 • V případech, kdy uživateli nehrozí jinak závažná újma, usilujeme o mírnější a méně omezující opatření, než je omezení svéprávnosti.
 • Respektujeme právo na vzdělávání našich uživatelů. Nabídku sociálně aktivizačních činností dále rozšiřujeme.

Komu poskytujeme službu:

 • osobám s mentálním postižením;
 • osobám s kombinovaným postižením.

Osoby, které jsou vzhledem ke svému postižení sociálně znevýhodněny natolik, že nejsou schopny částečně nebo plně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a využívat jiných než pobytových služeb.

Komu nejsme schopni poskytnout službu:

 • osobám, které nespadají do cílové skupiny uživatelů;
 • osobám, které žádají o jinou sociální službu, než kterou naše zařízení poskytuje;
 • osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby:
  a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
  b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci;
  c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití;
 • osobám, kterým jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců předchozí smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Dále nejsme schopni poskytnou službu v případě naplnění kapacity služby. V tomto případě nabízíme zařazení do Evidence žadatelů o pobytovou sociální službu a základní sociální poradenství.