Drobečková navigace

Úvod > SMAZAT - po kontrole obsahu zákazníkem > Chráněné bydlení Duha

 

Chráněné bydlení Duha

Chráněné bydlení Duha ( Mukařovského 2309, Písek) a Pod Duhou (Budějovická 328, Písek) 

kapacita zařízení: 17 klientů

Chráněné bydlení  poskytuje celoroční pobytové služby dospělým osobám s  mentálním postižením se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového bydlení.

Cílová skupina

Lidé starší 18-ti let s mentálním postižením, kteří žijí trvale v péči příbuzných (většinou rodičů) nebo zařízení sociální péče, kde nemají dostatek příležitostí vytvořit si dovednosti pro samostatné bydlení, případně si získané zkušenosti prověřit v praxi.

Služba chráněné bydlení není určena pro:

 • osoby, které nespadají do cílové skupiny uživatelů;
 • osoby, které žádají o jinou sociální službu, než kterou naše zařízení poskytuje;
 • osoby, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby:
  a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
  b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci;
  c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití;
 • osoby, kterým jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců předchozí smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Přednostně do zařízení budou přijímány osoby s trvalým či hlášeným pobytem na území Jihočeského kraje.

1.      Poslání, principy a základní činnosti poskytované služby

Chráněné bydlení v  Písku nabízí lidem s mentálním postižením možnost získat nebo prohloubit dovednosti vedoucí k plnohodnotnému a samostatnému životu.

Principy poskytovaných sociálních služeb:

 • Individuální přístup k uživateli
 • Respektování svobodné volby uživatele
 • Respektování a dodržování lidských práv
 • Týmová práce a pravidelné školení zaměstnanců
 • Přiměřená podpora a pomoc uživateli
 • Partnerství – spolupráce zaměstnance a uživatele

Základní činnosti poskytované služby:

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • Poskytnutí ubytování,
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • Sociálně terapeutické činnosti,
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

2.      Zahájení poskytování sociální služby

Informace o poskytované službě pro zájemce o službu bude možné získat na internetových stránkách naší organizace (www.domovzbesicky.cz), od našich zaměstnanců. Informace zájemcům také poskytujeme po telefonu, po e-mailu, především však během osobního setkání se zájemcem. V případě projeveného zájmu o službu je domluveno osobní jednání mezi sociální pracovnicí a zájemcem, popř. opatrovníkem.

Uživatelé jsou do chráněného bydlení přijímáni na základě žádosti zájemce. V průběhu přijímacího řízení respektujeme individuální potřeby žadatele a každou žádost posuzujeme s přihlédnutím k jeho osobnosti a situaci, ve které se ocitá. Pokud nejsou žádné okolnosti, které by bránily přijetí do služby chráněného bydlení, je se zájemcem uzavřena Smlouva o poskytování služeb sociální péče. Při zahájení poskytování služby je uživatel seznámen se zaměstnanci a do 1 měsíce mu je přidělen klíčový pracovník, který s uživatelem sestavuje individuální plán.

3.      Život na bytech

Obyvatelé bytu vedou společnou domácnost. Všichni se dle svých schopností  podílejí na chodu bytu na základě společné dohody. Ať už se jedná o nákup, vaření, mytí nádobí, praní, žehlení, úklid atd. Uživatelé si mohou vybrat, s kým chtějí pokoj sdílet. Jedná se o prostor, ve kterém by se měli cítit bezpečně a pohodlně. Ostatní prostory užívají společně.

Soužití na jednotlivých bytech probíhá jako v běžné domácnosti. Někdo odchází do práce či za jinými svými povinnostmi. Volný čas mohou uživatelé trávit dle svých představ a zájmů.

Všechny činnosti jsou prováděny za přiměřené podpory pracovníků.

4.      Časový rozvrh služby

Služba chráněného bydlení je poskytována celoročně.